Tác giả: Tổ Hóa - Sinh - KTNN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 4

4ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT- MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 4 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 17/4/2020) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 15 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC 12   You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0) Categories Not categorized 0% Nhấn...

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12 LẦN

4ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-MÔN HÓA HỌC-LẦN 4(MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 16/4/2020 Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 10 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Information ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12 You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0) Categories Not categorized 0% Nhấn gửi kết quả lên hệ thống Loading Name: E-Mail: Captcha: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Answered Review Question 1 of 10 Câu hỏi 1: 1 điểm A B C D Question 2 of 10 Câu hỏi 2: 1 điểm   A B C D Question 3 of 10 Câu hỏi 3: 1 điểm A B C D Question 4 of 10 Câu hỏi 4: 1 điểm   A B C D Question 5 of 10 Câu hỏi 5: 1 điểm A B C D Question 6 of 10 Câu hỏi 6: 1 điểm   A B C D Question 7 of 10 Câu hỏi 7: 1 điểm   A B C D Question...

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 3

3ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 3 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 10/4/2020) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 20 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE-MÔN SINH HỌC 12   You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0) Categories...

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE-MÔN HÓA HỌC 12-LẦN 3

3ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA HỌC 12 - LẦN 3 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 09/4/2020) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 20 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE MÔN HÓA HỌC 12   You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0)...

Xem thêm