(MỞ CỔNG 14H30 NGÀY 26/3/2020)

1ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 12-LẦN 1 (GIỜ MỞ CỔNG 14H30 NGÀY 26/3/2020))

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE

MÔN HÓA HỌC 12 - THPT