1ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 1 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 27/3/2020)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC - LẦN 1