4ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT- MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 4 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 17/4/2020)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC 12