2ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA HỌC 12 - LẦN 2 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 02/4/2020)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12