THI THỬ THPT QG 2021 - MÔN VẬT LÍ - LẦN 3 - 8h00 ngày 11/5/2021

SỞ GD & ĐT TT HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 - 2021 ONLINE